Община Общински съвет

Общината ще контролира ежемесечно детските площадки, целта е постоянна поддръжка и безопасност

Приемане на план за контрол и поддръжка на площадките за игра на територията на община Велико Търново предлага общинското ръководство за гласуване в местния парламент на заседанието му в четвъртък.

Целта на плана е да се осигури безопасност на обществено достъпните площадки за игра на територията на община В. Търново за всички ползватели, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на ползвателите и на техните придружители.

Периодичният контрол се извършва от юридическо лице с което Община В. Търново има сключен договор за контрол и поддръжка на площадките за игра. Проверките ще извършват веднъж месечно от 1-во до 5-то месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Контролът ще обхваща подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване, както и подробна проверка на всички останали елементи на площадката.

При установяване на изменения на площадката за игра, които създават непосредствен риск от нараняване (нарушена конструкция на съоръжение за игра, елемент на обзавеждането и ограждението, опасни неравности по настилките и др.), ще се предприемат незабавни мерки за обезопасяване и/или преустановяване на достъпа до съответната площадка или част нея до тяхното отстраняване /отремонтиране или подмяна/.

Финансови средства за осъществяване на контрола ще бъдат от бюджета на Община В. Търново.

Финансовите средства за премахване на установените несъответствия и рискове също ще се осигуряват от бюджета на Община В. Търново или от производителя, когато съоръжението е в гаранционен срок и несъответствието не е настъпило в следствие на вандалска проява.

Мария Христова