Икономика

Обучения за безработни лица предлага Дирекция „Бюро по труда“- гр. Велико Търново

Проектите на социалните партньори по Националния план за действие по заетостта през 2020 г. ще осигурят възможност на 233 безработни лица от общините Велико Търново, Елена и Златарица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключова компетентност през периода м. юни – м. август 2020 г., като минимум 42% от тях ще бъдат включени в стажуване и заетост след това.

През 2020 г. Дирекция „Бюро по труда” –  В.Търново ще работи по 5 проекта. Обученията са по широк кръг професии: строители, офис сътрудници, оператори на компютър, помощник възпитатели, охранители, екскурзоводи, деловодители и други, и са в отговор на заявени конкретни потребности от работодатели от реалния и публичния сектор.

Очакванията са, че планираните обучения напълно ще отговорят на актуалните нужди от кадри на бизнеса при неговото рестартиране и развитие, въпреки съществените промени в икономическата и социална ситуация вследствие COVID-19. Все по-значими за работодателите са притежаваните от работната сила умения, поради което е предвидено голяма част от включените в проектите безработни лица да преминат обучение за придобиване на обществени и граждански компетентности, инициативност и умения за предприемачество, дигитална или математическа компетентност и др.

Приоритетно в обучения ще се включват безработни лица до 29 или над 50 години,  с ниско образование, без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда такава, хора с увреждания, неактивни лица и други. Към тях ще се прилага комплексен подход, включващ последователно предоставяне на обучения, стажуване и заетост за период от най-малко 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани от държавния бюджет работни места.

Проектите на социалните партньори, които се изпълняват през 2020 г., в Дирекция „Бюро по труда” –  Велико Търново са :

ПРОЕКТ „РЕСТАРТ 2020” на АИКБ предвижда включване на 20 безработни лица в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионално обучение, като в заетост ще бъдат включени минимум 40% от лицата.

По  ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА” на БСК общо 68 безработни лица  ще придобият професионална квалификация по 4 различни професии – „администратор в хотелиерството”, „административно обслужване”, „охранител”  и „помощник в строителството”, като на 40% от тях ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията професия.

ПРОЕКТ „НОВИ УМЕНИЯ – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” на КНСБ включва провеждане на обучение на 15 безработни лица от община Елена по професия   „Помощник-възпитател”. Ще се осигури и 3-месечна заетост на 9,1% от  лицата и несубсидирана заетост на 46,1%.

По ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТИ 5” на КТ „ПОДКРЕПА” ще се проведат обучения по ключови компетентности на тема „Обществени и граждански компетентности” и общо 60 лица ще придобият квалификация по професии „Помощник в строителството” и „Охранител”. След успешно приключване на обученията ще бъде осигурена  заетост или стажуване на 40% от завършилите обучение.

ПРОЕКТ „ПРОСПЕРИТЕТ” на ССИ ще даде възможност на 70 безработни да преминат обучения по ключови компетентности. Включените лица ще имат възможност да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 4 професии – „деловодител”, „оператор на компютър”, „екскурзовод” и „хотелиер”. Това ще даде шанс на част от  обучените лица да бъдат устроени на подходящи работни места, заявени от работодатели – партньори по проекта.

снимка:  Google