Денят

Обучение на ученици в защитена територия проведе РИОСВ – Велико Търново

Ученици от две великотърновски училища – СУ „Ем. Станев“ и ПМГ „Васил Друмев“, взеха участие в обучение „Сред природата“, организирано от РИОСВ – Велико Търново. То се проведе в Природен парк „Персина“ с гостоприемните домакини от дирекцията на природния парк Даниела Каракашева и Веселин Коев, както и Свилен Чешмеджиев от Българско дружество за защита на птиците.

Основната цел на обучението е повишаване на знанията на учениците за видовете защитени територии в нашата страна, като се използва примерът на Природен парк „Персина“, тъй като в неговите граници са представени всички видове защитени територии (без национален парк) – резерватите „Китка“ и „Милка“, поддържан резерват „Персински блата“, защитени местности „Персин“, „Персин-изток“, „Кайкуша“ и „Плавала“, природна забележителност „Скална църква“.

По време на беседата в посетителския център на парка, на участниците бе предоставена изчерпателна информация за целите на създаване, многообразието на местните екосистеми и ландшафти, разнообразието на растителни и животински видове, както и предприеманите мерки за опазване и възстановяване на заливните гори и влажните зони в Свищовско-Беленската низина и съседните дунавски острови. Територията на парка е част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, обособена в защитена зона BG0000396 „Персина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Посещението на място на остров Персин показа малка част от неповторимата дунавска екосистема и голямото богатство на парка – птиците. Учениците имаха възможност да наблюдават голям корморан (Phalacrokorax carbo), малък корморан (Palacrocorax pygumeus), малка бяла чапла (Еgretta gatzetta), гривеста чапла (Ardeola ralloides), голяма бяла чапла (Egretta alba), лопатарка (Platalea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcneus), речна и белочела рибарка (Sterna hirundo u Sterna albifrons), лиска (белочела водна кокошка) (Fulica atra), обикновен пчелояд (Merops apiaster), както и къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – в полет и гнездящ на изкуствена платформа.

Обучението се организира по повод Европейския ден на „Натура 2000” – 21 май, и Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май.

В рамките на инициативите, посветени на 5 юни – Световния ден  на околната среда, в информационния център на РИОСВ – Велико Търново ще бъде открита фотографска изложба „Защитените територии през моите очи“ с фотографии, направени по време на обучението. Участниците ще представят пред свои съученици и експерти презентации или доклади на тема „Природен парк „Персина“ – видяно и преживяно“.