Образование

Образованието в област Велико Търново през учебната 2019/20 година

През учебната 2019/2020 година в детските градини са записани 6 615 деца, като е регистрирано  увеличение от 1.0% в сравнение с предходната учебна година.

Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни училища са 798 и в професионални гимназии – 793 ученици.

Завършилите висше образование през 2018 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 5 751 души .

 

Предучилищно образование

 

Към 01.12.2019 г. в област Велико Търново функционират 72 самостоятелни детски градини с директор, като 40 от тях се намират в градовете и 32 – в селата. В сравнение с предходната учебна година те са с 2 по-малко. Най-много детски градини има в общините Велико Търново – 21 и Горна Оряховица – 11.

Местата в детските градини намаляват от 9 178 за учебната 2013/2014 година, до 8 838 за 2019/2020 година.

Броят на децата, настанени в детските градини в областта за учебната 2019/2020 година е 6 615, което е с  817 деца, или с 11.0% по-малко от броя им през учебната 2013/2014 година и с 1.0% повече в сравнение с предходната учебна година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване[1] за областта е 78.1% (с 1.5 процентен пункт по-висок от този за предходната година и с 0.6 процентни пункта по-нисък от средния за страната).

Средният брой деца в една детска градина за областта е 92, като за градовете е значително по-голям (131), отколкото за селата (43). Една група се формира средно от 24 деца, съответно – 26 в градовете и 19 в селата. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 600, като детските учители са 558, или 93.0% от педагогическия персонал.

 

Общо образование

 

Към 01.10.2019 г. учебни занятия на територията на област Велико Търново се водят в 67 общообразователни училища.

През учебната 2019/2020 година броят на учениците в тях е 16 437.

През учебната 2018/2019 година – 600 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 464  в основното образование. От тях най-голям е относителният дял на  заминалите в чужбина 46.1%, следван от дела на напусналите по семейни причини – 40.7% и на напусналите поради нежелание да учат – 6.0%.

През 2019 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1 844, а средно образование – 798 ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 84.1%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 92.6%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2019/2020 година са  1 722, или с  1.3% повече в сравнение с предходната учебна година. В учителската професия преобладават жените –  84.7% от общия брой на учителите.

 

Професионално образование и обучение

 

Професионалното образование и обучение в област Велико Търново през учебната 2019/2020 година се осъществява в 15 професионални гимназии, 1 спортно училище и 2  професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е  5 025 и в сравнение с предходната година нараства с 20.

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 4 036, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация – 779, в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация – 126 и в професионални колежи след средно образование за придобиване на четвърта степен професионална квалификация учащите са 84.

През учебната 2018/2019 година 220 ученици са напуснали професионалното образование.

През 2019 г. средно образование в спортното училище и професионалните гимназии с диплома са завършили 793 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми са придобили 702 учащи:

  • 10 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки.
  • Втора и трета степен професионална квалификация през 2019 г. са придобили съответно 112 и 558 ученици.
  • 22 ученици са придобили четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование.

През настоящата учебна година преподавателите в професионалните училища в областта (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) са общо 487, като от тях  86.7% работят в професионалните гимназии за придобиване на трета степен професионална квалификация.

 

Висше образование

 

В област Велико Търново функционират три висши училища. Общият брой на студентите в тях през учебната 2019/2020 година, включващ записаните в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”), възлиза на 16 167.

През учебната 2019/2020 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” в университетите се обучават 15 634 студенти.

Преподавателите във висшите училища в областта през 2019/2020 учебна година са 1 054, като на основна работа са 76.1% от тях.

Докторантите в областта към 31.12.2019 г. са  533 и се увеличават с  2.7% спрямо предходната учебна година. Новоприетите докторанти през 2019 г. са 136, от които 23 са чужди граждани. Диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“ в областта през 2019 г. са получили 117 души.

 

Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”

 

 

 

 

 

.