Икономика

Областта е на 18-то място в страната по размер на преки чуждестранни инвестиции

140.7 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31-ти декември 2018 г. за област Велико Търново. Това сочат данните на Отдел „Статистически изследвания” в старата столица. Цифрата е с близо 5% повече в сравнение с 2017 година.

Също в сравнение с 2017 г. увеличение на чуждестранните инвестиции с над осем пъти е регистрирано в сектор „Операции с недвижими имоти“ и в сектор „Строителство“.

Област Велико Търново се нарежда на 18-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 0.6% и съответно 12.7% в рамките на Северен централен район.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 55.2 млн. евро, и в сектора на „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” – 44.2 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 70.6% от общия обем на ПЧИ, но относителният им дял намалява общо с 13.1 пункта спрямо предходната година.

През 2018 г. във всички общини на област Велико Търново с изключение на  община Сухиндол са направени чуждестранни инвестиции, като най-голям дял – 50.9%, или 71.5  млн. евро от всички инвестиции в областта има община Велико Търново. На второ място  по относителен дял на ПЧИ в областта е община Павликени –  30.7%.