Община

Областният управител с мерки за недопускане на пожари в горските територии

С нарочна заповед областният управител на Велико Търново проф. Любомира Попова определи времето от 15.04.2018 г, до 30.10.2018 г. за пожароопасен сезон в горските територии. Чрез документа се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии се задължават да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
Сдруженията на ловците, риболовците и туристите са длъжни да  инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

Органите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” — Велико Търново и служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури да спират дейностите или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари, нарежда проф. Попова.

Областният управител задължава кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” — Велико Търново по места за своевременно информиране в случай на пожар.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществява лично проф. Любомира Попова.