Денят Здравеопазване

Областният управител свика заседание на епизоотичната комисия

Първото си заседание за 2020 г. проведе Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново. Проф. д-р Любомира Попова – Областен  управител на област Велико Търново и председател на Комисията откри заседанието и запозна членовете на Комисията с писмо на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите, относно провеждането на заседанията на областните епизоотични комисии във връзка с усложнената обстановка в страната по отношение на заболяването Африканска чума по свинете.
Директорът на ОДБХ д-р Станимир Спасов запозна членовете на Комисията с актуалната ситуация в областта относно заболяването Африканска чума по свинете. Той сподели, че на територията на област Велико Търново в минимална степен се отглеждат домашни свине и липсата на възприемчиви домашни животни води и до липса на регистрирани случаи при тях. При дивите прасета се установяват носители на вируса.
Д-р Спасов запозна членовете на Комисията със заповед на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните за забрана на движението на живи животни с произход от територията на страната.
Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново взе следните решения:
Да се свикат всички общински епизоотични комисии с цел предприемане на необходимите мерки, като се осъществи и своевременна обратна връзка с Областната комисия за борба с епизоотични ситуации относно предприетите мерки. Всички кметове трябва да сформират постоянни комисии за определяне на площадки за загробване на животни. Ще се извършат проверки от служителите на Българска агенция по безопасност на храните на всички обекти, тип „заден двор“, във всички населени места на област Велико Търново, и при установяване на нерегламентирано отглеждане ще бъдат издавани актове за нарушения и ще се налагат глоби в максимален размер. Проверките ще продължат целогодишно. Заседанията на Областната епизоотична комисия да се провеждат не по-малко от два пъти месечно, но при необходимост и ежеседмично.