Денят

Областният управител проф. д-р Любомира Попова участва в заседание на съвета за административната реформа

Областният управител проф. д-р Любомира Попова участва в заседание на съвета за административната реформа. То беше председателствано от вицепремиера Томислав Дончев. По време на заседанието бяха одобрени важни документи, допринасящи за повишаването на ефективността и качеството на работата на администрацията.
Приета бе Методология за провеждане на наблюдение по метода „таен клиент“, която може да се използва от всички централни и териториални администрации, предоставящи административни услуги. Повече информация за същността на метода, етапите и последващите действия може да бъде получена от методологията, публикувана на портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=280&y=&m=&d=.
По време на заседанието г-н Красимир Божанов, секретар на съвета и директор на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерски съвет, изнесе доклад за централизирания подбор на кадри, който влиза в сила на 1 октомври 2019 г.
Одобрени бяха Стандарти за провеждане на обществени консултации, което  е следваща стъпка в усилията за подобряване на практиката в администрацията за осигуряване участието на гражданите в процесите по вземане на решения и издаване на актове.