Денят

Областният управител назначи комисия за проверка на свлачището в Сухиндол

Комисия сформирана със заповед на областния управител Людмила Илиева, председателствана от Огнян Стоянов – заместник областен управител, извърши оглед на място на тунелен участък от главен силов канал, с цел изясняване на възникнали въпроси във връзка с констатирани подземни води в зоната на изграждащата се укрепителна конструкция на свлачището на пътя за язовир „Александър Стамболийски“, община Сухиндол. Част от тунела попада в близост до зоната на регистрирано от Геозащита – Плевен свлачище. През 2021 година е стартирало изпълнението на строително-монтажни работи за укрепване на локализираната свлачищна активизация, с възложител община Сухиндол. Извършването на дейности по огледа е във връзка с констатации и препоръки от „ГЕОЗАЩИТА” ЕООД – клон Плевен. По време на огледа на укрепителните строително-монтажни работи и по конкретно на локализираните подпочвени води, се наблюдава теч на подпочвени води при спряно водоподаване по главния силов канал.
Комисията установи, че към деня на проверката произхода на локализираните подпочвени води в зоната укрепителните дейности не е от Главен силов канал, язовир „Ал. Стамболийски“. За взимане на окончателно решение от комисията, относно възстановяване извършването на строително-монтажни работи за укрепване на локализираната свлачищна активизация, е необходимо:
1. НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ да продължи поддържането на контролно-измервателните системи (дренажни изводи, дренажни кладенци и др.) разположени в зоната на тунелен участък от главен силов канал, ЯР „Ал. Стамболийски“;
2. Изпълнителя на обекта приоритетно да се изгради предвидените в проекта за укрепването на свлачището отводнителните мероприятия.
3. Да се предвиди изграждането на контролно-измервателна система от пиезометрични наблюдателни точки в обхвата на свлачището за проследяване режим на подземните води.
4. Уловените води от локализираните подпочвени води да се отведат безаварийно извън зоната на свлачищната активизация към отводнителните съоръжения на пътя.