Денят

Областният информационен център във Велико Търново отчете дейността си за 2019 година

От януари до момента екипът на Областния информационен център във Велико Търново е провел общо 24 информационни събития с близо 270 участници в тях. В офиса на центъра са консултирани 480 посетители, които са отправили различни запитвания, свързани с финансирането на европроекти. За същия период екипът след отправена покана е взел участие в осем различни събития и инициативи и е оказал логистично и организационно съдействие за провеждане на 14 събития на други институции и организации.

През 2019-а Областният информационен център във Велико Търново е популяризирал по своите информационни канали 40 инициативи и проекти, изготвени са и разпространени 49 седмични електронни бюлетини и са генерирани 172 публикации по различни теми в регионалните медии, отчете на брифинг екипът на центъра.

На него бе изнесена и информация за размера на европейските инвестиции в областта от началото на настоящия програмен период. Към момента във Великотърновски регион има сключени 244 договора на обща стойност 188 617 460 лв. Най-много проекти – 73, се изпълняват на територията на община Велико Търново, след която се нареждат община Горна Оряховица с 34 проекта и община Свищов с 32 проекта. Най-много – 69, са проектите в региона с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 63 по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, 27 по ОП „Региони в растеж“ и 10 проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Представителите на медиите бяха запознати и с предстоящите за отваряне през 2020 г. процедури и мерки, съгласно Индикативните годишни работни програми  на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Предоставена бе и информация относно новите функционалности на обновения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

До края на календарната година центърът ще организира във Велико Търново още една информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове“, с акцент върху очакваните процедури през 2020 година, съгласно ИГРП на оперативните програми. И през следващата година ОИЦ – Велико Търново ще продължи да консултира посетителите в своя офис, както и активно да публикува и популяризира информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми, мерките по ПРСР 2014-2020 г. и други национални и европейски програми.

В качеството на ръководител на проекта, по който функционира ОИЦ – Велико Търново, в пресконференцията участва и г-жа Мариела Цонева, директор на Дирекция „Проекти и програми“ на Община Велико Търново.