Денят

Областният информационен център във Велико Търново проведе срещи в региона

Близо 140 души – представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др., участваха в поредицата от информационни срещи, проведени от Областен информационен център – Велико Търново. Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове бяха реализирани в периода от 10 до 18 юни в общините от Великотърновска област.

По време на срещите екипът представи възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на годината.  Присъстващите бяха запознати с актуалните и предстоящи за отваряне процедури от оперативните програми „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Региони в растеж“, „Наука и образование за интелигентен растеж“,както и възможностите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони.

В част от събитията участие взеха и експерти от Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново, които информираха за подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, която до 14 юни бе в обществено обсъждане. Тя се очаква да бъде отворена за кандидатстване всеки момент, като общият й бюджет е 22 млн. лева, а размерът на финансовата помощ – 15 000 евро за стопанство.

По време на информационните събития екипът на Областен информационен център – Велико Търново отговори на редица конкретни въпроси, зададени от участниците. На всички присъстващи бяха раздадени рекламно-информационни материали на центъра.