Образование

Няма формални бариери за кариерно израстване в българската академична общност, според проучване

Няма формални бариери за кариерно израстване в българската академична общност. Това е заключението от проучване, проведено по проект „Полова диференциация в академичната среда“. Проектът на стойност близо 20 хиляди лева се финансира от фонд „Научни изследвания“, а в изпълнението му участваха млади учени и постдокторанти от катедрите „Философски науки“ и „Политология“ при Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

310 представители на академичните среди от 31 висши учебни заведения и институти на БАН участваха в анкетното проучване. „Въпросите имаха за цел да дадат информация за  половата диференциация в академичната среда – в кои области на науката преобладават мъжете, в кои жените, какви са причините за това, има ли неформални бариери пред двата пола за академично израстване, за заемане на различни ръководни позиции“, каза ръководителят на изследването гл. ас. Деница Узунова. Според участниците в допитването формални бариери за кариерно развитие не съществуват. За неформални бариери съобщават само жени. „Някои споделят, че им се е наложило да прекратят отпуск по майчинство, за да напреднат в израстването. Известно забавяне в научното си развитие отчитат отново жени, което те отдават на лична мотивация и семейни ангажименти. Но това има обективен характер. Не са пречки, свързани с институцията, в която работят, или нещо друго“, коментира гл. ас. Узунова.   По нейни думи разпределението на жените в определени области на науката и преобладаването на мъжете в други области на науката е свързано преди всичко със спецификата на личната мотивация, не толкова с невъзможността на мъжете и жените да се реализират в определени области. Проучването показва още, че жените са по-малко представени на най-високите ръководни позиции, докато на по-ниските нива в някои области преобладават.

Предстои резултатите от интервютата и фокус групите да бъдат представени в сборник.

По темата на проекта вече има издадена монография „Академичната кариера и принципът на равнопоставеност“, в която се прави сравнителен анализ с Румъния и Сърбия.