Коментари

Няма замърсяване на Янтра при моста за Долна Оряховица

Експерти от РИОСВ – Велико Търново и Регионалната лаборатория към ИАОС във Велико Търново извършиха незабавни проверки след сигнали на „зеления“ телефон на инспекцията за мъртва риба и кафяво-червено оцветяване на водата на река Янтра при моста за Долна Оряховица.

При оглед в участъка от моста за Първомайци до моста при Върбица не се установи наличие на умряла риба, но водата има кафеникав цвят. Изследвана е по показателите рН, температура, разтворен кислород и наситеност с кислород в три пункта: моста при Първомайци, моста при  Долна Оряховица и моста при Върбица. Получените резултати показват висока температура на водата и високо съдържание на разтворен кислород, което се обяснява с наличието на голямо количество кафяво оцветени планктон и микроводорасли.

Извършена е проверка за качеството на изпусканата от „Захарни заводи“ АД отпадъчна вода в Лясковското дере, което зауства в Янтра в участъка между моста за Долна Оряховица и Върбица. На място е измерен показателя рН, който не показа отклонение от поставените норми за заустване. Взета е и проба за физико-химичен анализ от заустваната отпадъчна вода, като резултатите от изпитването ще бъдат известни след 10 дни при представянето им от Регионална лаборатория към ИАОС във Велико Търново.

Няма замърсяване на река Янтра в изследвания участък, а кафявото оцветяване се дължи на повишеното съдържание на планктон и микроводорасли в нея, сочат данните от изследването.