Образование

НСИ: 16 248 са студентите в трите вуза във Велико Търново

В област Велико Търново функционират три висши училища. Общият брой на студентите в тях през учебната 2021/2022 година, включващ записаните в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”), възлиза на 16 248.

През учебната 2021/2022 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” в университетите се обучават 15 725 студенти.

Преподавателите във висшите училища в областта през 2021/2022 учебна година са 1 149, като на основна работа са 75.3% от тях.

Докторантите в областта към 31.12.2021 г. са  523 и се увеличават с  9.4% спрямо предходната учебна година. Новоприетите докторанти през 2021 г. са 136, от които 12 са чужди граждани. Диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“ в областта през 2021 г. са получили 80 души.