Икономика Политика

Нормативни промени насърчават заетостта на безработни и икономически неактивни хора

На икономически неактивните хора ще се предоставят услуги за информиране, консултиране, насочване за самостоятелно търсене на работа или регистрация в териториално поделение на Агенцията по заетостта. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха Одобрени от правителството.

Основните цели на нормативните промени са облекчаването на административна процедура по регистрация в бюро по труда на търсещите работа, регламентирането на дейности за насърчаване на заетостта на икономически неактивните хора и определянето на реда и условията за финансиране на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности за безработни. С новите разпоредби се намалява административната тежест за работодателите, които кандидатстват за средства по насърчителните мерки за заетост и обучение.

За улесняване на достъпа до пазара на труда трудовите посредници ще насочват безработните към валидиране на техните професионални знания, умения и компетентности. Агенцията по заетостта ще публикува на интернет страницата си списък на институциите, които имат право да извършват тази процедура по валидиране. Безработните, които желаят да се включат в нея, ще подават заявление по образец в бюрата по труда. За участие в процедурата по валидиране те ще получават средства за стипендия, транспортни и квартирни разходи.

Съгласно новите разпоредби търсещите работа ще могат да се регистрират в бюро по труда, без да е необходимо посещение на място. Това може да стане по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг подходящ начин, оповестен на интернет страницата на Агенция по заетостта. При регистрация на място тя може да се осъществи във всяко бюро по труда, независимо от постоянния или настоящия адрес на лицето.

Предложените изменения и допълнения в Правилника произтичат от влезлите в сила през юни 2022 г. промени в Закона за насърчаване на заетостта и изпълнението на реформи по Националния план за възстановяване и устойчивост в областта на социалното включване, образованието и уменията.