Образование

Нов модел следи реализацията на завършилите професионално образование и обучение

Министерството на образованието и науката разработи модел за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение.

Инструментариумът включва детайлно описание на алгоритъма, по който се провеждат надеждни изследвания, представяне на регистрите и наличните административни данни, чрез които може да се проследява реализацията, както и модел на анкетно проучване, чрез което да се допълнят липсващите данни в административните регистри – например – удовлетвореността от придобитите умения и приложимостта им в трудова среда или при продължаване на образованието в по-висока степен.

Този инструментариум може да се прилага на национално и на областно ниво, както и на ниво училище. Той може да бъде разширен със сравнително проследяване на реализацията на различни випуски, сравнение при реализацията на завършилите различни направления, сравнителен анализ на реализацията в различните териториални области и връзката между икономическото развитие на областите с предлаганите от образователната система професионални квалификации.

Моделът е направен след цялостен анализ на всички административни данни за всички завършили професионално образование и обучение възпитаници на училища с професионални паралелки в областите Бургас, Стара Загора и Враца през 2018 г. Той включва обхватни данни от административните регистри в образованието и пазара на труда в съчетание с анкетно проучване сред завършилите в три области. Анализирани са данни за 2841 младежи относно бързината на навлизане на пазара на труда, тяхната заетост, доходи, трудова мобилност, продължаване на образование в системата на висшето образование. В допълнение през 2020 година е проведено онлайн анкетно проучване, в което се включиха 484 младежи и дадоха своята субективна оценка на приложимостта на придобитите знания и умения и удовлетвореността от професионалната подготовка, придобита в училище.

Моделът е създаден в рамките на проект „Пилотно проследяване на реализацията на завършилите ПОО“ (програма Еразъм +, № 609397-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-EQAVET-NRP) с подизпълнител за „Индъстри Уоч Груп“ и с участието на регионалните управления на образованието в трите области.

Моделът и пълният текст на анализа може да прочетете тук.