Община Социални дейности

Нови условия обезпечават кадровия ресурс на детските ясли и детските градини с яслени групи

Директорът на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново, обсъди заедно с директорките на детските ясли и детска млечна кухня обнародваните промени в наредбата, регламентираща дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. С направените изменения и допълнения на нормативния акт: се създават условия за обезпечаване с кадрови ресурс на детските ясли и детските градини с яслени групи;

– разширява се обхватът на професионалната квалификация за директор на детска ясла – може да бъде лице и с професионална квалификация „лекарски асистент“, „фелдшер“ или „инспектор по обществено здраве“ с професионален опит не по-малко от една година;

– добавя се и нов регламент, с който се вменява на директора на детската ясла да осигурява необходимите условия за системно повишаване на квалификацията на здравните специалисти, педагозите и детегледачките;

– разрешава се в детските ясли да работят и следните специалисти – лекарски асистент и фелдшер;

– след постъпване на работа, специалистите (медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент или фелдшер), педагозите и детегледачките преминават обучение и периодично се обучават по проблемите на ранното детско развитие, профилактика и промоция на здравето и първа медицинска помощ, което се провежда от национални центрове по проблемите на общественото здраве, висши училища и/или Българския Червен кръст;

– в зависимост от потребностите на децата в детската ясла могат да се включват при необходимост и други специалисти;

– на децата се осигурява ежедневно препоръчителният за възрастта минимум физическа активност в подходяща за съответната възраст форма;

– децата прекарват на открито минимум по два часа на ден, освен при лоши метеорологични условия или влошено качество на атмосферния въздух;

– за деца над 2-годишна възраст в детската ясла се допуска използване на електронни устройства с видеодисплеи, мултимедийни проектори и телевизор само с образователни цели, посочени в плана за възпитателна работа, но не повече от веднъж седмично, с продължителност на експозицията до 10 минути.