Политика Социални дейности

Нови промени очакват българите от уязвимите групи през 2023 г.

Две промени очакват уязвимите групи българи от 2023 г. – линията на бедност става 504 лева (от 413 лв. сега) и тя вече ще служи за определяне на социалните помощи. Това ще влезе в сила от 1 юни. Дотогава за база ще продължи да се ползва гарантираният минимален доход, който е 75 лв. Сумата не е променяна от 2018 г. За да получат месечна социална помощ, хората трябва да отговарят на редица условия, като сумата се определя от индивидуален процент спрямо статуса на човек.

През тази година се очаква социално подпомагане да получават 63 хил. души. С обвързването на помощите с линията на бедност техният брой през 2025 г. вече ще е близо двоен – 115 хил. души.

Право на помощи имат хората, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество, да задоволяват основните си жизнени потребности.

От средата на годината за граница ще се вземат поне 25% от новата линия на бедност, или 126 лв.

Ако през тази година човек над 65 г. живее сам и границата за достъп за социална помощ е 115,50 лв., то след 1 юни 2023 г. тази граница вече ще бъде 176,40 лв., с условието този човек да няма право и на социална пенсия за старост. Същият ще бъде и размерът на месечната помощ, ако той няма друг доход. При наличие на друг доход помощта се намалява, за да може общата сума да е 176, 40 лв.

Сега за човек с ТЕЛК със 70% инвалидност границата за достъп е 103,50 лв., а след 1 юни 2023 г. вече ще е 157,50 лв., съответно това ще бъде и размерът на месечната помощ, ако той няма друг доход.

Ако сега за едно дете до 16-годишна възраст (ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст) границата за достъп е била 75 лв., то след 1 юни тя ще стане 114,66 лв., съответно този увеличен размер ще влезе в помощта, която семейството ще получи.

Ако през 2022 г. за дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст границата за достъп е била 82,50 лв., то след 1.06.2023 г. тази граница ще бъде вече 126 лв., съответно този увеличен размер ще влезе в помощта, която семейството ще получи.

Намаляват се и сроковете на рестрикциите в случаите, когато хората недобросъвестно са получили социални помощи. Хората ще се лишават от тях до възстановяване на дължимите суми, но за срок, не по-дълъг от една година, вместо както беше досега – две години. Намалява се и санкцията, когато безработните, получаващи социални помощи, откажат участие в програми за заетост. В тези случаи срокът на лишаване от социални помощи се намалява от 1 година на 6 месеца. Според Закона за социално подпомагане обаче съществуват редица случаи, които освобождават голям кръг от хората от общественополeзен труд. Така градинки не копаят самотни родители и тези, чиито деца са на до 3-годишна възраст, бременни и хора с трайни увреждания.

От общественополезен труд са освободени и хората, които полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен, хората с психични заболявания, както и включените в курсове за обучение, квалификация и преквалификация чрез дирекции “Бюро по труда”.

Освен това няма да може да се налага принудително изпълнение върху вземанията на лицата по Закона за социално подпомагане освен в определени случаи.

От парични помощи не може да се правят удръжки, освен за надвзети средства за социално подпомагане в резултат на счетоводно-техническа грешка и запори за вземания за издръжка на деца. Ще може да се правят удръжки за недобросъвестно получени средства от социални помощи, но установени с влязъл в сила акт.

До юни ще се приемат и промените в подзаконовата нормативна база. Основната причина за промяната е, че едно от условията за получаването на пари от Плана за възстановяване и устойчивост е социалните помощи да се обвържат с линията на бедност.

Относителният дял на българите, които са в риск от бедност, е сред най-високите в ЕС. Според “Изследване на доходите и условията на живот” (SILC), провеждано от НСИ, 1/3 от хората над 60 г. са били в риск от бедност през 2020 г., а 32,1% от цялото население са се намирали в риск от бедност и социално изключване.