Община

Нови правила за съфинансиране по програма „Изкуство и култура”

По нови правила ще се съфинансират проектите по програма „Изкуство и култура Велико Търново”. Измененията се налагат с промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, влезли в сила от 1 януари тази година. Целта е да се избегне двойното финансиране от местния бюджет, каза Нелина Църова, директор на дирекция „Култура, туризъм и международни отношения”. „Ако се кандидатства за съфинансиране на проект, който е част от Културния календар на Общината, той може да получи съфинансиране по програма „Изкуство и култура”, ако заяви отказ за предявяване на претенции за подпомагането на същия проект или част от него по Културния календар на общинската администрация”, обясни Църова. 50 000 лева е бюджетът на програмата. Общината финансира до 60 на сто от стойността на проектите, останалите 40% са собствени средства на кандидатите.

Програма „Изкуство и култура Велико Търново” подкрепя създаването и представянето на нови произведения на изкуството, културни събития,  образователни инициативи,  значими и устойчиви дейности.

Програмата не финансира разходи, свързани с генериране на печалба, индивидуални проекти за обучение и специализация в чужбина, закупуване на дълготрайни материални активи, откупуване на авторски работи и права.