Икономика Политика

Нови правила за получаване на дърва за огрев за следващата зима предвиждат промени в закона

Допълнителни проверки на списъците за дърва за огрев за местно население, предвиждат влезлите в сила от началото на февруари изменения и допълнения на Закона за горите.

Списъците на физическите лица, имащи право на закупуване на дървесина на корен или от склад, се изготвят от кмета на населеното място, като впоследствие се проверяват от общинската горска структура, съответното държавно горско, ловно или учебно-опитно горско стопанство, които при необходимост могат да се изменят или допълват. Нововъведенията целят създаването на публично достъпен и справедлив ред за осигуряване на дървесина и дърва за огрев за нуждаещите се. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по горите днес.

От агенцията поясняват, че за включване в списъка за текущата година физическите лица могат да подадат заявление до кмета на населеното място в периода от 1 февруари до 31 март. След изтичане на този срок, списъкът се обявява на видно място в сградата на съответната община, район, кметство или населено място, общинска структура, държавни горски и ловни стопанства и се публикува на интернет страниците им.

Информацията за определените количества дървесина, които могат да се добиват самостоятелно от физическите лица за лична употреба без право на продажба до края на отоплителния сезон 2022/2023 г., ще бъде публикувана на интернет страниците на държавните предприятия, учебно-опитните горски стопанства и общинските горски структури до края на настоящия месец. Подобно задължение е предвидено ежегодно до 31 януари за следващите отоплителни сезони. Справката съдържа предвидени количества по обекти, подотдели и землища, съобразно одобрените годишни планове за ползване на дървесина.

Кметът на общината писмено уведомява директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство какъв обем от заявените количества дървесина ще бъде добит от горски територии – общинска собственост.

До края на месец май общинските горски структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства публикуват на своите интернет страници актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен, както и данни за всички регистрирани към датата на публикуване обекти за преработка и продажба на дървесина, в които се извършва търговия с дърва за огрев на територията на съответната община.

Списъкът се формира на база заявленията от физическите лица и се изпълнява по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физическите лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, които имат право да закупуват дървесината от горските територии – общинска или държавна собственост.

При постъпили заявления за дърва за огрев над възможно допустими количества се прилага коефициент на редукция спрямо всички заявители, посочват от Изпълнителната агенция по горите.