Здравеопазване Община

Недостатъчни са психиатрите и психиатричните сестри в област Велико Търново

5 568 души са били под наблюдение, вкл. в кабинетите в доболничната помощ в Центъра за психично здраве във Велико Търново през 2020 г. Това сочат данните на РЗИ, включени в Програмата на община Велико Търново за подобряване на психичното здраве в периода 2021 – 2026 г. От наблюдаваните 4 991 души са с психични и поведенчески разстройства. За тригодишен период назад хоспитализираната заболеваемост от психични заболявания в Центъра за психично здраве – Велико Търново и Държавната  психиатрична болница в с. Церова кория наброява 1 330 човека. Водещи при хоспитализираната заболеваемост през наблюдавания период 2018-202 г.) са шизофрения, рецидивиращо депресивно разстройство и биполярно афективно разстройство.

Регистрираните в Регионална здравна инспекция – Велико Търново към 31.12.2020 г. в извънболничната помощ лекари със специалност „Психиатрия” са 22, от които 18 работят и в Центъра за психично здраве и в Държавната психиатрична болница в с. Церова кория. В РЗИ са регистрирани 7 индивидуални практики, психиатрични кабинети има и в 8 медицински и в 2 диагностичноконсултативни центъра. Съгласно медицинския стандарт по психиатрия за ефективност при обслужването в извънболнични условия е необходимо наличието на един психиатър на около 20 000 души население. При наличието на 22 регистрирани психиатри само в амбулаториите, покритието в Общината с доболнична психиатрична помощ е предостатъчно. Реалността, обаче показва, че потребностите, както от общопрактикуващи лекари, така и от специалисти-психиатри за извънболнична помощ, са по-големи от определените с Национална здравна карта.

Анализът на РЗИ и на общинските специалисти показва, че поради липсата на диференциран подход от страна на здравноосигурителната каса по отношение на психиатричните консултации и лечение в извънболнични условия, не може да се осигури достатъчно качествена психиатрична помощ. Тя се изчерпва с формална клинична оценка и назначаване на медикаментозна терапия. Психолозите, социалните работници и квалифицираните психиатрични сестри, работещи в извънболничните психиатрични практики са крайно недостатъчни. Така в системата на извънболничната психиатрична помощ не се предоставят достатъчно рутинно психологически и социални интервенции като част от комплексен терапевтичен или рехабилитационен план.

В системата на извънболничната/ по договор с РЗОК/ и болнична помощ на област Велико Търново няма детски психиатър.

Психиатричните сестри са крайно недостатъчно и е налице тревожна тенденция за тяхното намаляване. Психолозите и другите помагащи професионалисти (социални работници, трудотерапевти и др.) също са представени непропорциноално.

Затова, за периода 2021-2026 г. усилията на община Велико Търново ще се насочат към деинституционализация на психично-здравните грижи и преодоляване на изолацията на психично болните в общността. Стремеж ще е намаляването на институционалната зависимост на лицата с тежки психични разстройства от продължително болнично лечение, подкрепа за изграждане на широка мрежа от специализирани заведения за извънболнична психиатрична помощ и приоритет на грижите в семейството и социалната среда.

Една от основните цели ще е осигуряване на специализирано психиатрично лечение в близост до дома; както и превенция на психични разстройства и на психични увреждания.