Община

На кръгла маса отчетоха резултати от проекта за подобряване качеството на въздуха в шест общини

Качеството на атмосферния въздух  и приноса на интегрирания проект към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата бе акцентът на кръгла маса, която се проведе в Община Велико Търново. Участници в дейностите са Столична община като координиращ бенефициент и асоциираните бенефициенти общините Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Монтана и неправителствената организация клуб „Икономика 2000”. Общата стойност на проекта е 16 666 266 евро. Финансовият принос на Европейския съюз е 60 процента.

В пилотната фаза са включени 58 домакинства от Велико Търново, които ще променят начина си на отопление, а общият им брой в следващите етапи ще достигне 548. Продължителността на дейностите е до октомври 2024 година.  Основният очакван резултат е намаляване на замърсяването с фини прахови частици в края на проекта в шестте общини със 158 тона годишно. Безвъзмездно по проекта се финансира доставка и монтаж на ново отоплително оборудване в жилището на одобрения кандидат – пелетна топловъздушна камина, пелетна камина с водна риза, пелетен котел с водна риза, газов котел, газов конвектор, стоматени панелни радиатори. Ще се осигури без разходи за домакинството   демонтаж на старото отоплително оборудване, работещо на дърва и/или въглища, изнасянето от жилището и предаването му за рециклиране.

Замърсяването има сезонен характер, през лятото то липсва, а тенденцията за намаляване на фините прахови частици във Велико Търново е трайна след 2013 година, сочат данните от изследванията, представени от Зорница Кънчева – началник отдел „ Околна среда” в местната администрация. На кръглата маса в Община Велико Търново бе коментирано и представително социологическо проучване за замърсяването на въздуха като проблем и мерките за решаването му.