Образование

Началникът на НВУ подписа Споразумение по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов участва в подписването на Споразумение по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“. Церемонията се проведе във Военна академия „Г.С.Раковски“ и на нея присъстваха заместник-министрите на отбраната Александър Петков и на образованието акад. Константин Хаджииванов.

Програмата „Сигурност и отбрана“ е приета с решение на Министерския съвет и е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017–2030 г. Целта е повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната. Програмата е подкрепена от министерствата на отбраната и на вътрешните работи и обединява усилията на научните организации, висшите училища и иновативните бизнес организации в страната.

Освен Националният военен университет „Васил Левски”, бенефициенти по програмата и членове на Консорциума за нейното изпълнение са още Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Военната академия „Г. С. Раковски“, Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките, Университетът за национално и световно стопанство, Академията на Министерството на вътрешните работи, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски”.

Реализацията на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ продължава до 2025 г. Резултатите от всички фундаментални научни изследвания ще бъдат публично достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти и студенти за развитие и обогатяване на научните постижения в полза на обществото. Идеята е да бъде повишено количеството на публикациите, да бъдат създадени съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната, включване в партньорски научни мрежи от чужбина. Споразумението предвижда още създаване на прототипи на инструменти и среда за по-сигурна виртуална комуникация, както и подобряване на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнеса. Научната програма ще даде възможност и за съвместни обучения на докторанти, ще привлече участници от други научни звена, т.е. така наречените изследвания, основани на мисии, с което ще се отвори секторът за отбрана и сигурност за докторантури по изцяло нови, интердисциплинарни теми.