Икономика Община

НСОРБ избра в Търново представители в Регионалния съвет за развитие

Днес във Велико Търново се проведе първото регионално заседание, на което бяха избрани представителите на общините от Северния централен район за планиране в бъдещия Регионален съвет за развитие.

Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.

Процедурните правила за избор на представителите на общините в Регионалните съвети за развитие (РСР) са разработени на основание чл. 29, ал.13 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Правилата са одобрени от УС на НСОРБ и са съгласувани от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Те са достъпни на сайта на НСОРБ http://www.namrb.org/regionalni-saveti-za-razvitie-integriran-teritorialen-plan

Кметове и председатели на общински съвети от общините в петте области  на СЦРР – Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра избраха своите 12 представители в РСР и техните легитимни заместници. Квотите са определени на база населението по области, съгласно данните , съгласно данните на НСИ към 31.12.2019 г.

Представителите на общините се определят на база населението на областта, както следва:

Население, област Представители, брой
до 200 000 души 2 представители
от 200 001 до 300 000 души 3 представители
от 300 001 до 400 000 души 4 представители
от 400 001 до 500 000 души 5 представители
над 500 000 души 6 представители

За представители на област Велико Търново бяха избрани кметът на община Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов, кметът на Елена Делян Млъзев и кметът на община Павликени Емануил Манолов, който през тази година председателства Асоциацията на местните власти от Югоизточна Европа. Техни заместници ще бъдат Венцислав Спиридонов – председател на ОС – В.Търново, Ивелина Гецова – кмет на община Лясковец и кметът на община Горна Оряховица Добромир Добрев.

Двамата представители на област Габрово в РСР ще бъдат  Таня Христова – кмет на община Габрово и кметът на община Севлиево Иван Иванов. За заместник-представители бяха избрани Силвия Кръстева – кмет на Трявна и най-младият кмет в мандат 2019 – 2023 г. Трифон Панчев – кмет на община Дряново.

Представители на област Разград в РСР ще бъдат Денчо Бояджиев – кмет на община Разград, Дауд Алияоглу – кмет на община Цар Калоян. За техни заместници бяха избрани кметовете на общините Завет – Ахтер Велиев и на община Кубрат – Алкин Неби.

Русенска област ще бъде представлявана в състава на РСР  са кметът на областния град Пенчо Милков, Димитър Славов – кмет на община Бяла, кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов. Те ще могат да бъдат замествани в заседанията на РСР от кметът на Две могили – Божидар Борисов, кметът на община Ценово Петър Петров и кметът на община Борово Валентин Панайотов.

Област Силистра издигна за членове на РСР председателя на ОС – Силистра д-р Мария Димитрова и кмета на община Главиница Неждет Ниязи. За заместници бяха избрани кметът на Кайнарджа Любен Сивев и председателят на ОС Ситово Ридван Киязим.

Поименният състав на представителите на общините в Регионалния съвет за развитие за Северен централен район за паниране ще бъде утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие.

Упълномощен представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството в процедурата по избор на представители в Регионалните съвети за развитие е заместник-министър Деница Николова. В следобедната част на програмата заместник-министър Николова ще представи новия регионален подход и концепцията за интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.

„Общините от Северен централен район са първите в страната, които избраха своите представители в  бъдещия Регионалния съвет за развитие. Това е първата, но много важна стъпка към реализация на приоритетните политики в новия програмен период, в който сътрудничеството между общините и партньори от други сектори ще е от изключително значение.

Общините понесохме тежестта на извънредното положение заради епидемията от COVID-19, но показвахме, че с обединение сме способни да се справим. Апелирах към колегите да продължаваме да работим по този екипен начин – това ще е основополагащо както за възстановяването от коронакризата, така и за планирането на новите приоритети, проекти за реализацията им и изпълнението“, обърна се към делегатите кметът на Велико Търновои председател на НСОРБ Даниел Панов.