Здравеопазване

Населението в област Велико Търново застарява

Трайна тенденция на застаряване на населението в област Велико Търново сочи статистиката. Възрастните хора над 60 години през 2016-та са над 30 %. В селата тази стойност достига до близо 40 %, което поражда сериозни социални и медицински проблеми и оказва отрицателно въздействие върху възпроиз­вод­ството на населението в областта.  

   Коефициентът на раждаемост за 2016 година в област Велико Търново е 8.8 на 1000 души население, а за страната той е  9.1 на 1000 души население, или с 0.3 по-нисък от средния за България. Момчетата са 1 117, а момичетата – 1 024. Сравнени с данните за живородените през 2015-та, които са 2 132, се наблюдава увеличение с 9 живородени деца, сочат цифрите от анализа. Най-висока е раждаемостта в община Свищов – 10.4‰, следвана от общините Елена и Стражица, съответно 10.1‰ и 9.8‰, а най-ниска е в общините Лясковец и Г. Оряховица – съответно 6.7‰ и 7.1 ‰. През 2016 година са регистрирани 13 мъртвородени.

Съществено влияние за поддържането на ниски нива на раждаемост оказват възрастовата структура в областта, недостатъчната материална и жилищна осигуреност на семействата, ниския  жизнен стандарт, високото ниво на безработица сред младите възрастови групи, намаляване на фертилния контингент, поради вътрешната и външна миграция в трудоспособна и детеродна възраст при жените, психологическата нагласа за малко деца в семейството и други социални предпоставки.

По данни на Националния статистически институт за 2016 година естественият прираст е трайно негативен, отрицателен ( – 1 951 души), сочат изводите за демографската характеристика в област Велико Търново за изминалата година.