Икономика Образование

Намаляват продължителността на студентските стажове

Да се намали времето на стажовете и броят на документите, които студентите трябва да носят, предвиждат промени в Наредбата за студентските стажове в държавната администрация, качени за обществено обсъждане.

Първата група промени засягат платформата, чрез която ще бъдат публикувани обявите за студентските стажове и ще се провежда онлайн процедурата по подбор (насрочване на интервюта, класиране, приемане на стаж). Към момента това се прави през Портала за студентски стажове в държавната администрация, който функционира от 2012 г. Порталът обаче е технически остарял инструмент, поради което не е възможно осигуряването на неговата адекватна поддръжка и развитие, посочват в мотивите си вносителите. Същевременно през 2019 г. започна да функционира Портал за работа в държавната администрация, който е в процес на надграждане и ще бъде добавен специализиран модул, който да замени сега съществуващия Портал за студентски стажове. Той трябва да е готов от ноември 2023 г.

Втората група промени в наредбата предвиждат намаляване на броя на документите, които се изискват и/или издават при започването и завършването на стажа, както и в премахване на съществуващото задължение за преминаване на онлайн тест за първоначален подбор на студентите.

При започването на стаж със студентите се подписва споразумение за провеждането му, както и индивидуален план. С предложения проект индивидуалните цели, задачи и очаквани резултати стават част от споразумението. Също така по отношение на студентите, обучаващи се в българските висши училища, се въвежда възможност за служебна проверка на тяхното студентското положение в Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, като по този начин няма да се изисква предоставяне на документ от висшето училище. Така броят на документите, необходими за започване на стажа се намалява от три на един.

Намаляват се и събираните със споразумението лични данни, като вече няма да се изисква номер на лична карта и адрес.
При завършването на стажа се издават удостоверение и оценка на придобитите умения. С предложения проект оценката става част от реквизитите на удостоверението и броят документи при завършване се намалява от два на един.

Онлайн тестът, който към момента студентите решават при кандидатстване оценява само техните знания в определени области, което като метод за подбор няма предиктивна валидност за това как ще се представят при провеждането на стажа си. Остава възможността администрациите да оценяват кандидатите чрез интервю, тест или друг подходящ метод в съответната администрация.

Третата група промени е свързана с разширяване на възможностите за стаж. Към момента стажовете се обявяват по професионално направление съобразно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления. Утвърдените професионални направления са общо 52. Практиката показва, че стесняването на кръга кандидати до тези само от 1 професионално направление води до липса на достатъчно кандидати. Също така често кандидати за стаж са студентите от началните курсове, които в голяма степен не са придобили специализирана квалификация и следва да имат по-широк кръг от възможности за стажуване с цел професионална ориентация.

С предложения проект обявите за стаж ще бъдат по области на висше образование, които са общо 9. По този начин ще се увеличат шансовете за съвпадение между обявените от администрацията места и търсещите стаж студенти.

С проекта на акт се намаляват минималният и максималният период за провеждане на стажа. В момента студентските стажове се провеждат от 10 до 45 работни дни, като често администрациите обявяват стажовете си за максималния период на пълно работно време (над 2 месеца по 8 часа на ден). Това до голяма степен обезкуражава студентите за кандидатстване, тъй като стажовете, от една страна, са неплатени, а кандидатите биха могли да започнат платен стаж или работа (особено през летните месеци, когато се обявяват най-много стажове в администрацията), а от друга –дългите стажове в рамките на учебната година възпрепятстват учебния им процес.

Тъй като стажовете са предимно с цел професионална ориентация, за студентите представляват интерес да проведат повече стажове в рамките на следването си. С проекта на акт се предлага минимална продължителност на стажовете от 5 дни и максимална от 20 дни.