Денят

Намаляват нарушенията при дейностите по управление на отпадъците

Контролираните от РИОСВ-Велико Търново дружества, които извършват дейности с отпадъци – събиране, транспортиране, съхранение, третиране изпълняват задълженията си по Закона за управление на отпадъците. Инспекцията отчита по-малко установени административни нарушения от началото на годината.

Намаляват нарушенията, свързани с неводене на задължителна отчетност и нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Съставените 19 акта са за нерегламентирано съхраняване и третиране на отпадъци. Наложените глоби и санкции с наказателни постановления са в размер на 40 400 лв.

Остава проблемът с нерегламентираното изхвърляне на строителни и битови отпадъци от гражданите. В такива случаи РИОСВ издава предписания до кметовете на населените места за тяхното почистване.

От началото на годината до момента РИОСВ отчита 553  проверки и 67 изпълнени предписания от физически и юридически лица. В резултат на контролната дейност и издадените предписания на кметства са почистени 16 нерегламентирани замърсявания с битови и строителни отпадъци. Издадени са 20 разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци и 50 регистрационни документа за извършване на дейности по третиране/ транспортиране на отпадъци.