Любопитно

Намаляват дисбалансите в страната с промени в Закона за регионалното развитие

Оптимизиране броя на стратегическите документи за регионално развитие, въвеждането на нов подход в политиката за управление на регионите за балансирано развитие и увеличаване функциите и правомощията на Регионалните съвети за развитие. Това предвиждат промени в Закона за регионалното развитие, които бяха приети от Министерския съвет. С тях се цели създаване на условия за по-балансирано развитие на територията, както и нов, по-адекватен подход към регионалната политика в страната.

Една от мерките предвижда обединяване на документите за регионално развитие и пространствено планиране на национално ниво, на ниво район (NUTS2) и на ниво община и отпадането на стратегическите документи на областно ниво. Така ще се гарантира по-високо качество на стратегическите документи, с по-ясна насоченост и фокус върху специфични цели, както и ще се подобри и опрости процесът на наблюдение, контрол и оценка. Ще се намали и административната тежест и обем на събираната и обработвана информация за целите на регионалното и пространствено развитие и ще се прецизират съставът, отговорностите и функциите на звената за управление в съответствие с изискването за повишаване на ефективността на тяхната работа.

Стратегическите документи за регионално и пространствено развитие ще включват Национален документ за регионално и пространствено развитие, който определя дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за устойчиво развитие на националната територия, документи за интегрирано териториално развитие за районите от ниво 2, които ще определят средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния район. Предвижда се разработването на документи за интегрирано развитие на община, които ще определят средносрочните цели и приоритети за нейното устойчиво развитие и връзките й с други общини. Това ще се постигне чрез обединяване на общинския план за развитие с интегрирания план за градско възстановяване и развитие в нов документ, който включва характеристиките на двата документа.

Промените предвиждат и да се засили ролята на Регионалните съвети за развитие /РСР/ в посока ефективност и споделена отговорност в управлението на регионалната политика. Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 вече ще включват два състава — управленски и експертен, като няма да има център на управление, съсредоточен в даден град. Те ще изпълняват функции, свързани с изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на районите и ще участват в процеса на предварителен подбор на проекти, съфинансирани от Европейските фондове.

Законът предвижда още Националната концепция за регионално и пространствено развитие да бъде със срок до 15 години без елементите на техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години. Подготовката за следващия програмен период 2021-2027 г. и Европейските структурни и инвестиционни фондове ще се използва като ускорител на промяната на модела за изпълнение на регионалната политика.