Икономика

Наказателни постановления за 4 500 лв. издаде РИОСВ през март

През март 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 97 проверки на 93 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 55 са планирани проверки и 42 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 13 предписания.

През периода са съставени 4 акта за установени административни нарушения, един от които е неизпълнение на условия в дадено предписание. Съставен е акт по Закона за управление на отпадъците на дружество за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Издадени са четири наказателни постановления на обща стойност 4500 лв. Сключени са три споразумения по Закона за административните нарушения и наказания между наказващия орган и нарушителя на стойност 3780 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4693,11 лв. От получените суми 3754,49 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.) и Община Велико Търново (1 600 лв.).

През месеца са почистени 18 нерегламентирани сметища в седем общини: Велико Търново (3), Полски Тръмбеш (2), Павликени (4), Севлиево (5), Златарица (2), Лясковец (1) и Горна Оряховица (1).

Извършени са проверки по сигнали за образувани нерегламентирани замърсявания с отпадъци в землищата на четири населени места – селата Леденик, Бутово, Яворец, и Драганово. Издадени са предписания на кметовете за тяхното почистване, със съответните срокове.

През месеца е постъпил един сигнал за птица в безпомощно състояние от вида Малък ястреб в с. Шереметя, общ. Велико Търново. Установено е, че птицата е трудно подвижна и не прави опити да излети. Изпратена е за лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.