Икономика

Наказателни постановления за 13 600 лв. издаде РИОСВ от началото на 2022 г.

През януари и февруари 2022 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 124 проверки на 113 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 61 са планови проверки и 63 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 28 предписания. Извършени са 29 проверки по сигнали и жалби.

През периода са издадени 8 наказателни постановления на обща стойност 13 600 лв. и едно споразумение за 1400 лв.

Наложена е текуща месечна санкция на дружество от гр. Полски Тръмбеш в общ размер на 529,97 лв./месец. за превишаване на нормата за допустими емисии за прах, определена в Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 12219,49 лв. От получените суми 9775,59 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (5228,64 лв.) и Община Велико Търново (3200 лв.).

През отчетния период са постъпили 28 сигнала по различни поводи, като 13 от тях са за нерегламентирани дейности с отпадъци (изгаряне и изхвърляне на неразрешени места) в землищата на общините Велико Търново, Полски Тръмбеш, Севлиево, Стражица, Сухиндол и Горна Оряховица. По 11 от тях са извършени проверки. Издадени са 9 предписания за почистване на терените, съставени са 5 акта за нарушения.