Община

Над 4, 7 млн. лв. са влезли в хазната на община Велико Търново от местни налози до 31-ви март

Над 4 700 000 лв. са влезли в хазната на община Велико Търново от местни данъци и такси през първото тримесечие на година. 1 176 188 лева са от данъка върху  недвижимите  имоти. Предприети  са  действия  за  увеличение  на  принудително  събраните  средства, както и  недобори  от  минали  години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на  жилищни  и  нежилищни  имоти.  Планирания  приход от този данък през настоящата година е в размер на 5 750 000 лв.

От такса битови отпадъци до 31-ви март са постъпили 1 585 633 лева. Приходът се очаква да бъде в рамките на 6 500 000 лв.

Постъпленията от данъка върху превозните  средства за тримесечие са  1  095 468 лева при очакват годишен приход от 4 550 000 лв.

768  832 лева са внесени от данъка при придобиване на имущество по  дарения и възмезден начин. Очакваното изпълнение за годината при този налог е в рамките на 3 520 000 лв.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за  делегираните от държавата дейности през изминалото тримесечие имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 74 %. Към 31.03.2020 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 1 350 873 лв., а просрочените вземания – в размер на 345 632 лева.

От Министерство на труда и социалната политика са получени 13  615  лв. за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ и 211  996 лв. за услугите „Личен асистент“ и „Лична помощ“.

Отчетът на администрацията относно бюджетното изпълнение за тримесечието ще бъде представен на заседанието на Великотърновския общински съвет на 28 май.