Денят

Над 250 души посетиха изнесените приемни на Областния информационен център

С поредица от открити изнесени приемни и рекламно-информационен щанд в общините от региона Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново популяризира актуалните и предстоящи за отваряне процедури по оперативните програми и ПРСР до края на настоящата 2020 г.

Кампанията се проведе в периода 20-29 юли 2020 г. в градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Полски Тръмбеш, Стражица, Павликени и Сухиндол, като щандовете бяха посетени от над 250 човека. В част от събитията участва и експерт от Областната служба за съвети в земеделието – В. Търново.

Посетителите на откритите приемните проявиха интерес основно към възможностите за кандидатстване за европейски средства по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). В малките общини основният интерес бе насочен към възможности за финансиране на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони и най-вече към стартиралата подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“. Част от посетителите на информационния щанд бяха запознати и с актуалните процедури и мерки на местните инициативни групи (МИГ) от Великотърновска област.

Акцент по време на приемните бе представяне на възможностите за финансова подкрепа за запазване на работни места и заетост във връзка с преодоляване на социално-икономическите последствия от пандемията COVID 19. На отправилите конкретни запитвания екипът на центъра разясни категориите допустими кандидати по програмите, размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП), допустимите дейности и начина за електронно кандидатстване с проектно предложение чрез системата ИСУН 2020.

Посетителите на информационния щанд получиха и рекламно-информационни материали на ОИЦ – Велико Търново и специално подготвена брошура с актуалните процедури по основните оперативните програми и ПРСР до края на т.г.