Икономика Община

Над 2 млн. лв. са влезли в хазната на община Велико Търново от управление и разпореждане с имоти

Приходите от наемни отношения към 20.11.2021 г. в хазната на община Велико Търново са общо 1 545 000 лв. От наемани нежилищни обекти са постъпили 445 000 лв.; от наемани жилищни обекти – 340 000 лв.; от наеми на общински терени за разполагане на временни съоръжения – 160 000 лв.;- от наеми на земеделска земя – 600 000 лв.

Увеличението на приходите от наемане на земеделска земя е в резултат на завишения контрол по събираемостта на приходите и заведените и спечелени съдебни дела срещу длъжници на Община Велико Търново, обясняват от администрацията. Повече от 100 000 лева представляват събрани стари вземания. Към момента на подготвяне на отчета тече процедура по сключване на едногодишни договори за ползване на т.нар. „бели петна“ и полски пътища общинска собственост за стопанска 2021-2022 г. Очакваните приходи от сключени едногодишни договори за наем са в размер на около 400 000 лева.

И през настоящата година се наблюдава понижаване на събраните приходи от наемни отношения. Една от причините за това е пандемичната обстановка и произлязлата от нея икономическа криза. Община Велико Търново подкрепи местния бизнес, като освободи от заплащане на наем всички свои наематели за периода на извънредното положение, а част от наемателите и за по-дълъг период, за сметка на част от собствените си приходи. Общо пропуснатите ползи за периода 01.01.2021 г. – 20.11.2021 г. са в размер на повече от 90 000 лева.

През 2021 г. отдел „Управление на собствеността“ е организирал и провел 18 броя тръжни процедури за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения /павилиони/. 11 процедури са приключили със сключване на договори за наем. 5 договора са в процедура, а два от търговете не са проведени поради липса на кандидати. Към настоящия момент в процедура са два търга.

През 2021 г. отдел „Управление на собствеността“ продължи да прилага административни мерки с цел да завиши контрола по постигане на по-висока събираемост от наеми по сключени наемни договори за нежилищни и жилищни имоти общинска собственост. Издадени са седем заповеди на Кмета на Община Велико Търново за едностранно прекратяване на наемните правоотношения, сключени са и 3 споразумения за прекратяване на наемните правоотношения. Продължава практиката по изпращане на предупредителни писма до неизрядни наематели, като при неспазване на указаните срокове дължимите плащания към Община Велико Търново се търсят по съдебен ред. През отчетната година са заведени общо 30 бр. дела /граждански и изпълнителни/ срещу неизрядни наематели и лица, увредили общинско имущество.

Приходите от разпореждане с общинско имущество за 2021 г. са в размер на около 493 000 лв. Наблюдава се трайна тенденция към понижаване на приходите от продажба на общинско имущество, предвид стагнацията на пазара на недвижими имоти, икономическата криза, липсата на атрактивни общински имоти и други обективни фактори.

През 2021 г. отдел „Управление на собствеността“ е организирал и провел 28 броя тръжни процедури за продажба на недвижими имоти общинска собственост и за учредяване на вещни права. От тях шест не са проведени поради липса на кандидати, а двадесет и две процедури са приключили със сключване на договори за продажба.

Общо собствените приходи на Община Велико Търново от управление и разпореждане с общинско имущество за 2021 г. възлизат на 2 038 000 лева.