Икономика Община

Над 147 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции в областта за 2016 г.

На 147, 4 млн. евро възлизат преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор за 2016 г. в област Велико Търново. Инвестициите са с 21.1% повече в сравнение с 2015 година. Това сочат данните на Бюро „Статистически изследвания – Велико Търново”.

Област Велико Търново се нарежда на 16-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции.

През 2016 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в добивната и преработваща промишленост и в сектора на “Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности”. Най-голямо намаление има в сектор „Операции с недвижими имоти“.

През 2016 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на област Велико Търново, като най-голям дял има община Велико Търново с 52.6  млн. евро. На второ място в областта е община Свищов.

През 2016 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката в област Велико Търново са 360.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 28.1%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 106.7 млн. лв., и в сектора на търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството.

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Велико Търново – 171.6 млн. лв. или 47.6% от общите разходи за областта. Следват общините Свищов и Горна Оряховица, съответно с 15.2 и 12.9%. Най-малък е размерът на направените инвестиции за ДМА в община Златарица – 2.0 млн. лв.