Община

Над 11 млн. лв. е събрала от местни налози за полугодие община Велико Търново

3 977 814 лв. е събрала община Велико Търново до 30 юни т.г. от данък сгради. Специалистите са предприели действия за увеличение на принудително събираните средства и недоборите от минали години, като продължават и усилията за въвеждането в експлоатация на жилищни и нежилищни сгради. До края на 2017 г. се очаква постъпленията от налога да достигнат 5 млн. лв.

4 795 296 лв. е приходът на община Велико Търново от такса битови отпадъци за първото полугодие на 2017 г. Експертите в администрация са планирали общ приход до края на годината от 6 млн. лв.

2 324 130 лв. са постъпленията към 30 юни от данъка върху превозните средства при планирани 3 млн. лв. за 2017 г. Данъкът при възмездно придобиване на имущество е донесъл в общинската хазна 1 676 493 лв.

Очакваните приходи от туристическия налог през годината е за 150 000 лв., като за полугодието за внесени 70 000 лв.

330 000 лв. са заложени като очаквания от годишен патентен данък и данък върху таксиметровите превози на пътници. Експертите отчитат намаляване на обектите в общината, подлежащи на патент, което не позволява увеличаване на постъпленията. До момента от двата налога са събрани 119 371 лв.

Към 30 юни 2017 г. община Велико Търново има просрочени задължения в размер на 1 314 137 лв. Просрочените вземания са за 926 817 лв.