Образование Община

Набират се проекти за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците /ЦОИДУЕМ/ обяви процедура за набиране на проектни предложения. Допустими кандидати са институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини.

Проектни предложения следва да се подадат в Електронната система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес: coiduem.bg  Крайният срок за кандидатстване е 31 август, 17:30 ч.

 Проекти се набират по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност:

Общ бюджет от 150 000 лева и максимална стойност на проект 10 000 лева.

Приоритет 2 :Реализиране на интегрирани  дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система

Общ бюджет на приоритета – 225 000 лева, максимална стойност на проект – 15 000 лева.

Приоритет 3 : Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители

Общ бюджет на приоритета – 300 000 лева. Максимална стойност на проект – 20 000 лева.

Приоритет 4 : Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Общ бюджет на приоритета – 300 000 лева. Максимална стойност на един проект – 20 000 лева.

Приоритет 5 : Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация

Общ бюджет на приоритета – 145 000 лева. Максимална стойност на един проект – 15 000 лева.

Възможните дейности по приоритетните оси са публикувани на сайта на Националното сдружение на общините в Република България.