Денят

МОСВ обяви две природни зони в областта за защитени

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна зона „Беленска гора“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Стрелец, община Горна Оряховица; с. Каранци, с Орловец, община Полски Тръмбеш; с. Виноград, община Стражица; с. Бистренци, гр. Бяла, с. Дряновец и с. Полско Косово, община Бяла, област Русе.

За защитена зона е обявена и зона „Емен“. Тя е разположена в землищата на с. Вишовград, с. Михалци, с. Мусина, община Павликени и с. Емен, община Велико Търново.

В границите на защитената зона се забранява палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи. Забранява се и  провеждането на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите – 1 март до 30 юни;

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново. В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.