Денят

Мор на риба в р. Янтра край Горна Оряховица, експерти не установиха химическо замърсяване

Днес, експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на място след подаден сигнал за умряла риба в участъка на р. Янтра при с. Драганово и при с. Горски Долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица.

При проверката на посочените места се установи наличие на измряла риба, основно в застойните участъци с големи макрофитни обраствания. В коритото на реката се наблюдава голямо количество водорасли и водна леша.

Получените резултати са в рамките на нормалните стойности и не показват химическо замърсяване на реката в наблюдаваните участъци.

При огледа на застойните зони в района на р. Янтра при с. Драганово се наблюдава интензивно отделяне на мехурчета, което е в резултат на протичащи гнилостни процеси от дънни утайки (еутрофикация) и може да е причина за измирането на рибата.

Проверени са всички възможни източници на заустване на отпадъчни води в участъка на р. Янтра от моста при гр. Долна Оряховица до с. Драганово:

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Горна Оряховица – станцията работи в нормален режим, не е установено нерегламентирано заустване.

Взета е водна проба от изходната тръба на заустващите отпадъчни води от „Захарни заводи“ АД в Лясковско дере, десен приток на р. Янтра. След получаване на резултатите от анализа ще бъде направена оценка за спазването на поставените индивидуални норми за заустване.

Проверен е и свинекомплекс “Геран-99” ООД, намиращ се в близост до р. Янтра, преди с. Козаревец. Проверката установи, че изградената на територията на комплекса лагуна, която няма връзка с р. Янтра, е празна. Торовата маса се съхранява в събирателна шахта на мястото на образуване и се извозва за наторяване. Предстои разширение на съществуващата лагуна.

Не е установено нерегламентирано заустване на отпадъчни води в р. Янтра или нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в реката и в два животновъдни обекта в с. Върбица и един в с. Писарево.

За измирането на рибата, както и за резултатите от извършените анализи на място на качеството на водите, е уведомена Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-Велико Търново.