Община Социални дейности

Модернизират домовете за възрастни в Балван и Велико Търново

Домът за възрастни „Венета Ботева“ във Велико Търново да  бъде реформиран по проект заедно с дома за стари хора „Св. Иван Рилски“ в Балван предвижда Община Велико Търново. Предложението ще е част от дневния ред на сесията на местния парламент на 29 юни. Тогава съветниците трябва да решат дали да одобрят и целево финансиране в размер до 332 000 лева с ДДС за проектиране и авторски надзор във връзка с проект  „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. При спечелване на проекта от Община Велико Търново, тези средства ще й бъдат възстановени. Общото финансиране за двата дома за възрастни – във Велико Търново и в Балван, е в размер на около 10 млн. лева. Седем от тях ще са за реформиране на дома в старата столица.

Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на настоящата процедура са свързани с извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане за привеждането на съществуващата материална база на домовете за стари хора в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Капацитетът на великотърновския дом е 136 потребители, след реформиране по стандартите и с допълнителни постройки, в него ще бъдат приемани най-много 120 възрастни. Домът в Балван е за 20 нуждаещи се от грижи стари хора.