Съд

Младен Димитров встъпи в длъжност като шеф на Районен съд – Велико Търново

Днес съдия Младен Димитров встъпи в длъжност като административен ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново. В присъствието на председателя на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова и досегашния административен ръководител на Великотърновския районен съд Десислава Чалъкова бяха  разписани актовете за освобождаване и встъпване в длъжност. Съдия Димитрова пожела на новия председател успешен и безпроблемен мандат.

Пред съдиите и служителите от Районен съд – Велико Търново съдия Чалъкова подчерта добрите резултати, постигнати през последните 10 години, които са резултат от съвместните усилия на всички, работещи в институцията. Тя пожела на новия председател успех на добрите му намерения, мъдрост и смелост при вземането на важни решения, здраве и късмет. Нейният подарък към съдия Димтиров бе компас, а пожеланието – винаги да намира правилната посока. От своя страна той благодари за гласуваното му доверие и за признанието за работата му като зам.-председател и подчерта, че ще продължава да работи за развитието и утвърждаването на Районен съд – Велико Търново като авторитетна институция.

Съдия Димитров заема длъжността  след спечелен конкурс, проведен на 26 ноември 2019 година, когато бе избран от съдийската колегия на ВСС с 12 гласа „за“ и нито един „против“. Той поема ръководството на Районен съд – Велико Търново от съдия Десислава Чалъкова, която бе „административен ръководител – председател“ на институцията в продължение на два мандата – от 2009 година до днес.

Съдия Димитров е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999 година. През 2000 и 2001 година е бил „съдебен кандидат“ /стажант/ към Окръжен съд – Велико Търново. Младен Димитров има над 18 години общ юридически стаж. От 2001 до 2004 година е бил съдия в Районен съд – Свищов, а от 2004 година до настоящия момент е районен съдия във Велико Търново. От 2010 година заема длъжността заместник-председател на същия съд.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Димитров залага цели свързани с подобряване на материалната база на съда, осигуряване на здравословна среда, запазване и надграждане на практиките за финансова обезпеченост и отчетност. Друга негова цел е повишаване на професионалната компетентност и стимулиране на магистратите и служителите към участие в обучения провеждани от НИП и професионални организации, както и включване на съда в партньорски програми за провеждане на регионални обучения, с участие на съдилищата от региона и провеждане на работни срещи и събрания за разрешаване на конкретни проблеми в правоприлагането. В концепцията му е заложено и поддържане на спокойна работна атмосфера, даваща възможност за индивидуално професионално развитие, както и споделяне на натрупания опит между магистратите и съдебните служители. Акцент е поставен и върху засилване на съвместната професионална и научно-изследователска работа с Юридическия факултет към Великотърновския университет.