Култура Общински съвет

Младежки дом – Велико Търново дава стипендии на деца с талант и от семейства с нисък доход

Статут за определяне и разпределяне на стипендии на деца, обучаващи се в различни форми за творческо развитие в Младежкия дом в старата столица ще утвърди на редовното си заседание Великотърновският общински съвет. Стипендиите ще подпомагат деца, чиито родители са с минимален доход, както и деца с доказани творчески възможности, които се обучават в Младежкия дом.

Поименните стипендии ще се утвърждават от местния парламент ежегодно до края на юли по предложение на Постоянната комисия по спорта, туризма, децата и младежта и Постоянната комисия по образование, наука и култура. Преди това през месец юни на текущата година директорът на Младежкия дом трябва да направи писмено предложение до двете комисии за поименни стипендии. Одобрените средства ще са за периода 1 септември – 31 август на следващата година.

Право на стипендии ще имат лица до 18-годишна възраст, а ако продължат да учат – до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 години.