Култура

Министерството на културата финансира проекти в областта на литературата

Министерството на културата обяви конкурсна сесия за предоставяне на финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата. Право да кандидатстват в конкурсната сесия за финансова подкрепа на творчески проекти имат физически лица, осъществяващи дейност в областта на литературата – белетристи, поети, публицисти, литературни критици и историци, драматурзи, с издадени в хартиен формат една и повече книги или с поставена на сцена минимум една авторска пиеса. Общата сума за финансиране на проекти е 300 000 (триста хиляди) лева. Размерът на финансовата подкрепа за един проект е до 6000 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 1 година от влизане в сила на договора.

С  Правилата за условията, реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата, както и с формуляра за кандидатстване, можете да се запознаете тук.

Документите се подават попълнени в два екземпляра на хартиен носител на адрес: Министерство на културата, София 1040, бул. „Александър Стамболийски“ № 17.

Срокът за подаване на документи е до 10 февруари 2021 г. включително.