Политика

Милен Михов: За пострадалите от противоепидемичните мерки е необходима кредитна ваканция

Необходимо е намаляване или освобождаване от държавни и общински наеми за наемателите, изпаднали в неплатежоспособност заради Ковид мерките  и законови разпоредби за банките и кредитните институции, с което да дадат кредитна ваканция за хората и фирмите, пострадали от противоепидемичните мерки са включени в пакета от мерки. Това заяви заместник-председателят на ВМРО и народен представител от ОП доц. д-р Милен Михов.

Пакетът от мерки, който е внесъл с колегите си от ВМРО и ОП в деловодството на Народното събрание, включва промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Първата мярка засяга наемите на терени и обекти, които са държавна и общинска собственост. По време на извънредната епидемична обстановка, и два месеца след нейната отмяна – министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, както и общинските съвети по места да имат право да  приемат решения и да издават заповеди за намаляване размера на вноските за наем или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица, които са ограничили или преустановили дейността си в имота, вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка, посочи Михов.

По думите му, за да се възползват от мярката, наемателите на държавни и общински терени трябва да докажат чрез съответни документи затрудненото си финансово състояние.

Законопроектът за кредитната ваканция предвижда още физически и юридически лица, които са засегнати от наложените противоепидемични мерки, да могат да отсрочват кредитните си плащанията по време на извънредната противоепидемична обстановка и до два месеца след отмяната ѝ, допълва за предложението доц. Михов.

Три са условията, касаещи физическите лица:

Останали са без работа, в неплатен отпуск са или са с намалено възнаграждение повече от 1/5 от договорното месечно възнаграждение. От тази мярка ще могат да се възползват и самоосигуряващите се, еднолични търговци или земеделски производители, когато са преустановили или сериозно ограничили дейността си вследствие на пандемичната ситуация;

Отсрочването се допуска, ако длъжниците нямат непогасени данъчно-осигурителни задължения;

Преди началото на извънредното положение от 13.03.2020 г. не са изпадали в забава на задължението си за повече от три месеца.

Мярката е приложима и за юридически лица, когато   те са намалили оборота си с повече от 1/5 от предходната година; нямат непогасени данъчно-осигурителни задължения; отговарят на условието да нямат забава на задълженията  преди началото на извънредното положение за повече от три месеца, уточни още по условията народният представител.

Текстовете предвиждат още от момента на подаване на заявлението за отсрочване да не могат да се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението да не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът да не може да бъде развален поради неизпълнение. С това се цели да се даде правна защита за длъжниците за срока на отсрочването, изтъква Милен Михов.

Законопроектът и мотивите на вносителите може да прочетете тук: https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-115.pdf