Община

Медиаторът в община Велико Търново достигна до 351 неактивни младежи

В изпълнение на ангажиментите по Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, на 07.05.2015 г. между Община Велико Търново и Дирекция „Бюро по труда” – гр. Велико Търново е сключен договор за реализацията на Национална програма „Активиране на неактивни лица”.

Програмата е част от провежданата активната политика на пазара на труда, като основна нейна цел е активиране и включване на пазара на труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени лица и младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда” и насърчаване на включването им в обучение, връщане в образователната система и/или заетост.

С оглед реализацията на основните цели и задачи на Програмата, считано от 11.05.2015 г., в Общинска администрация Велико Търново, в Дирекция “Социални дейности и здравеопазване”, е назначен служител на длъжност „Младши специалист, младежки медиатор”.

Младежкият медиатор изпълнява функциите на посредник между неактивните младежи и институциите, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи по ефективен начин посредническите услуги, предоставяни от ДБТ. За целта той работи съвместно с експерти от различни институции – Дирекция „Бюро по труда”, Регионално управление по образованието, университети, училища, Младежки информационно – консултантски център /МИКЦ/, младежки организации, Дирекция „Социално подпомагане”, НПО и др., за да предлага пакет от услуги, които в максимална степен да удовлетворяват индивидуалните потребности на съответното безработно лице, планира и координира процеса на тяхното предоставяне.
Непосредствените цели и задачи на младежкия медиатор са: идентифициране, достиганедо и активиране на младежи от 15 до 29 годишна възраст включително, които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.

За 2 години и 8 месеца от началото на реализацията на Програмата, в Община Велико Търново, е осъществен контакт с 351 идентифицирани младежи, попадащи в обхвата на целевата група – NEET`s („Not in EducationEmployment, or Training” / „Нито учещи, нито работещи, нито регистрирани в ДБТ”), на които е предоставена информация относно възможности за започване на работа и/или участие в различни квалификационни курсове и обучения. Достигнато е до лица от 18 населени места на територията на общината, като 192 от  лицата са жени а 159 мъже.

Статистиката относно нивото на придобитото образование на идентифицираните младежи е следната:

55.5% са завършили средно образование

26.4% са с основно или по – ниско образование

18.1% притежават дипломи за висше образование

След проведените срещи с идентифицираните младежи, 151 от тях са се регистрирали в Бюрото по труда, 19 са започнали работа (предимно в частния сектор) без посредничеството на ДБТ, а 2 лицa са се върнали в системата на формалното образование.

И към момента продължава набирането на кадри за заемане на свободните работни места по схеми „Обучение и заетост за младите хора” и „Младежка заетост” на Агенцията по заетостта, които са насочени към осигуряване на работа на младежи до 29 годишна възраст. Обявени са редица свободни позиции в сферите на: услугите, ресторантьорството и туризма, търговията, строителството, архитектурата, информационните технологии и др. Необходимо е младежите, които кандидатстват, да имат подходящо образование и квалификация за съответното работно място, както и да не са работили по специалността си.

Предвидено е дейностите по Компонент 1 „Работа с неактивните лица“, т.1.2. „Младежки медиатори” от НП „Активиране на неактивни лица” да са с продължителност до 31.12.2020г.