Социални дейности

Лични асистенти и помощник-възпитатели ще се грижат на възрастни и деца с увреждания

45 души са включени до сега в националната програма „Асистенти на хора с увреждания” на Агенцията за социално подпомагане, която ще се реализира до края на декември тази година, съобщи Ивайло Деев – юрисконсулт в Регионалната дирекция за социално подпомагане във Велико Търново. Едната от дейностите е личен асистент, по която се осигурява заетост на безработни за облекчаване положението на семейства, в които има човек с трайни увреждания. Физическото, емоционалното, социалното и интелектуалното развитие на дете с увреждания ще подпомагат пък помощник-възпитатели.

Безработните могат за бъдат включени в програмата, ако отговарят на определени условия, сред които са изискванията да са в същото населено място, да не са пенсионери. Желаещите за ползват услугите подават заявление-декларация в дирекцията „Социално подпомагане” по настоящ адрес. Комисия от двама социални работници извършва комплексна оценка в дома на желаещите да бъдат потребители в програмата „Асистенти на хора с увреждания” и изготвят доклади с отказ или одобрение. При недостиг на финансов ресурс кандидатите се одобряват по реда на подаване на документите, ако еднакво отговарят на изискванията.