Денят

Липсата на кислород е причина за умряла риба в р. Янтра

Експерти от РИОСВ съвместно с Регионалната лаборатория – Велико Търново при ИАОС извършиха незабавна проверка във връзка с получен днес сигнал за умряла риба в река Янтра при бента на ул. „Крайбрежна“ и при моста под крепостта „Царевец“ в града.

В участъка на реката от бента до моста под Царевец се установи умряла риба от различни видове с различни размери. Жители на района рано сутринта са забелязали умряла риба в силно замътената река. Водата в този участък е застояла и с голямо количество утайки, поради наличието на изграден бент от преди 40 години. На място са измерени показателите: рН -7,65; Разтворен кислород – 3,01 mg/l и Електропроводимост – 456µS/сm.

При извършения оглед на р. Янтра в участъка преди бента до моста на кв. „Чолаковци“ и след моста под Царевец не беше установена измряла риба. Умрелите екземпляри са повлечени с водата до моста под Царевец. На място са измерени физикохимични показатели на водата на р. Янтра, в следните пунктове:

– при моста за ж.п. гара Велико Търново, по показателите: рН -7,79; Разтворен кислород – 4,47 mg/l и Електропроводимост – 462µS/cm;

– при моста под Царевец, по пътя за ж.к. „Света гора“, по показателите: рН -7,72; Разтворен кислород – 5,47 mg/l и Електропроводимост – 454µS/сm.

И в трите пункта измерените стойности на показателя рН и електропроводимост показват, че няма химическо замърсяване на водата от промишлени източници.

Анализът на получените резултати за показателя разтворен кислород показват, че на мястото с умрялата риба до бента стойността на разтворения кислород е ниска – под 4 mg/l, което е вероятната причина за измирането на определени видове риби.

Причината за изчерпването на кислорода във водата на река Янтра в този участък може да се обясни с наличието на голямо количество задържани утайки/наноси до бента, маловодието, високите температури и ниската скорост на реката, както и силното замътване на водата от обилния дъжд вчера вечерта.

В участъка на реката при Велико Търново няма промишлени източници, директно заустващи отпадъчни води.

При проверката беше извършен оглед на дъждопреливната шахта до Южния пътен възел на канализационния колектор на гр. Велико Търново и не беше установено изтичане на отпадъчни води при сухо време.