Здравеопазване

Леглата в болничните заведения в област Велико Търново намаляват

В сравнение с 2015 година легловият фонд на заведенията за болнична помощ в област Велико Търново намалява с 5.5%. В края на миналата година те са  12 – с 1 458 легла, като 9 от тях са болници с 1 182 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 62 – с 37 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 6 – със 79 легла, сочат статистическите данни за здравната осигуреност в региона. От тях става ясно, че многопрофилните болници са 4 със 759 легла. Те представляват над 44 % от болниците и в тях е съсредоточен повече от 64 % от легловия фонд на всички болници и 52 % от легловия фонд на заведенията за болнична помощ в областта. Легловият фонд в тези болници варира в широки граници – от 87 до 370 легла.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар, които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. Анализът уточнява, че в момента Центърът за кожно-венерически заболявания има 10 легла, Комплексният онкологичен център е със 186 легла,  и Центърът за психично здраве разполага с 80 легла. И трите лечебни заведения са във Велико Търново. Осигуреността на населението в областта с болнични легла в края на 2016 година е 601.8 на 100 000 души от населението при 729.6 средно за страната, сочат още статистическите данни за 2016 година.

С близо девет процента нараства през миналата година броят на заведенията за извънболнична помощ в област Велико Търново. В края на декември 2016-та те са 62 с 37 легла за краткосрочно наблюдение и престой, сочат данните от Териториялното статистическо бюро.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 24 заведения с 24 легла, следвани от диагностично-консултативните центрове – 3 с 13 легла. В края на годината в областта функционират и 17 самостоятелни медико-диагностични и 16 самостоятелни медико-технически лаборатории. В региона работят и два хосписа с 39 легла.