Образование

Лаборатория по приложна академична етика създават във ВТУ

Лаборатория по приложна академична етика създават във Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Новото звено е част от работната програма на проект „Полова диференциация в академичната среда”. Проектът на стойност около 20 хиляди лева се финансира от фонд „Научни изследвания”. Млади учени и постдокторанти предимно от катедрите „Философски науки” и „Политология” участват в екипа, съобщи неговият ръководител главен асистент Деница Узунова. Лабораторията се основава в отговор на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и необходимостта от приемането на Европейската харта на изследователите,  Етичния кодекс и Кодекса за поведение при подбор на изследователите, уточни д-р Узунова. По нейни думи целта на лабораторията е да се утвърди като център, насочен към проучване на академичната етика, научните изследвания, взаимоотношенията между преподавателския състав, между преподаватели и студенти, като идеята е изследванията да продължат и след приключването на проекта в края на 2020 година.

Вече са направени анкети и интервюта с представители на академичната общност. Основните въпроси в тях засягат равенството между половете, разпределението на мъжете и жените в различни области на науката, заемането на ръководни позиции. Резултатите от наблюденията ще бъдат обобщени в сборник и ще бъдат представени на международна научна конференция през месец октомври.