Денят

Културните иноватори от регион Велико Търново са поканени да кандидатстват за поредица обучения

Поредица обучения за културните иноватори от регион Велико Търново организират сдружение „VT EVENTS“, ТАМ – пространство за култура и социални дейности и PR агенция „Властелини“. Под надслов „CO/SHARE CULTURE“ ще се проведат шест обучителни модула.

Организаторите обявяват отворена покана за кандидатстване за обученията. Обучителните модули се организират с подкрепата на „ViabilityNet 3.0  – програма за лидери на местните общности“.

За участие в курса ще бъдат поканени 20 културни иноватори. Може да кандидатства всеки, които отговаря на няколко условия, сред които:  да е представител на организация (граждански сдружения, неформални групи и др.), чиято основна дейност е базирана в регион Велико Търново; да е организирал поне една дейност с ангажиране на публики в последните три години; да има опит с дейности в културната, социалната, медийната и/или други обществената сфери;  да може да предаде натрупания личен опит в своята организация;  да декларира възможност за участие във всички шест модула на програмата и заключителната кръгла маса.

Участието в обученията не е ограничено от възрастта на участника. Само един кандидат от организация ще бъде поканен за участие в обученията.

Процедурата за кандидатстване е отворена от 25 септември 2017г. Всички заинтересовани кандидати трябва да подадат своите апликационни форми онлайн на следния линк: https://goo.gl/forms/xu2U0aulLomlhAG42

Апликационните форми трябва да бъдат подадени до крайния срок – 9 октомври 2017 г. Приемат се само апликационни форми, подадени чрез он-лайн формуляра. Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултата от селекцията до 13 октомври 2017 г.

Поредицата от обучения CO/SHARE CULTURE  е насочена към културни иноватори от региона на Велико Търново. Като продължение на проведения през ноември 2016г. “Cultural Innovation Day” и последвалите срещи на участниците в него CO/SHARE CULTURE, е откроена нуждата от структурирана програма от обучения, които да помогнат на местните представители на гражданския сектор да създават устойчиви проекти.

„Водещи принципи на програмата са споделянето и свързаността. Шестима водещи лектори ще споделят своя опит по формулираните теми, а избраните участници ще го допълнят с примери от своя опит на терен. Споделянето на опит ще е многостранна връзка между всички участващи, които не само ще обменят опит, но и ще търсят заедно решения на общите проблеми на средата и обществеността в регион Велико Търново“, казва Галин Попов от VT EVENTS.

„CO/SHARE CULTURЕ  е насочена към хора с опит в организиране на събития представители на неправителствени организации, нефoрмални групи и хора с индивидуални инициативи. Програмата ще надгради знанията и уменията на избраните кандидати да създадат свой проект – от генериране на първоначалната идея до прилагането й на терен и ангажирането на местните публики с каузата й“, каза Георги Бъчваров от PR агенция „Властелини“.

Шестте обучения ще се проведат в рамките на следващите шест месеца. Темите са свързани с реализирането на проекти идеи, свързването им със средата и със съответните публики. Участниците ще се научат как по-ефективно да комуникират своите проекти чрез ПР кампании, както и да намират финансиране за проектите си. За лектори в обучителните модули са поканени изявени имена от българския граждански сектор.

 

 

 

Пълният текст на поканата за кандидатстване може да намерите на адрес: https://goo.gl/kf6Zjr

Формулярът за кандидатстване е тук:

https://goo.gl/forms/xu2U0aulLomlhAG42