Образование

Кръгла маса на тема „Играя и общувам“ проведоха във ВТУ

Кръгла маса на тема „Играя и общувам” се проведе в Педагогическия факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Инициативата за форума бе на катедра „Предучилищна педагогика” и на студентите от първи и втори курс от специалност „Предучилищна педагогика и логопедия” и се проведе в навечерието на 135-годишнина от създаването на предучилищното образование в България се организира

Специални гости на кръглата маса „Играя и общувам“ бяха специалистите-логопеди от специализирани институции  в гр. Велико Търново: Десислава Попова, Биляна Борисова от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО); Димитър Бурнев от Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ); Йорданка Крумова от Общностен център „Царевград”; Силвия Спасичкова от ОУ „Димитър Благоев”.

Идеята  за организиране и провеждане на кръглата маса „Играя и общувам” е в по-широк формат да се обединят усилията между специалистите-логопеди, преподавателите и студентите, които изучават специалността  „Предучилищна педагогика и логопедия” и се постигне портньорство в споделянето на иновативни практики в логопедичната терапия с деца от предучилищна възраст.

Студентите от първи и втори курс, обучавани в редовна и задочна форми на обучение по специалността „Предучилищна педагогика и логопедия“, които участваха в кръглата маса, демонстрираха професионални умения, придобити при изпълнение на учебно-практически задачи в учебния процес под научното ръководството на проф. д-р Веселина Петрова, гл. ас. д-р Деляна Чуховска и гл. ас. д-р Красимира Петрова.

Събитието инициира и представяне на специалността „Предучилищна педагогика и логопедия” не само пред специализираните институции, училища и детски градини в Община Велико Търново, но и  пред широката общественост на града.